Z Biblioteki korzystać mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy, posiadający aktualne konto i legitymujący się kartą biblioteczną lub legitymacją studencką.

Wydanie karty bibliotecznej, założenie i aktualizacja konta następuje w Oddziale Wypożyczeń i Obsługi Użytkownika na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości. 

Konto biblioteczne aktualne jest przez rok akademicki i wygasa z dniem 30 września.

Warunkiem zapisu do biblioteki jest wypełnienie deklaracji, okazanie dowodu osobistego oraz dla:
- pracowników UKW - przedłożenie zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualna legitymacja pracownicza, 
- emerytów UKW - zaświadczenie z Uczelni o przejściu na emeryturę, 
- studentów i doktorantów UKW - legitymacja studencka/doktoranta oraz indeks z aktualnym wpisem na kolejny semestr, 
- słuchaczy studiów podyplomowych UKW - karta słuchacza lub potwierdzenie uczestnictwa, 
- osób korzystające ze zbiorów na podstawie odrębnych porozumień - uczniów i nauczycieli - ważna legitymacja.

Rodzaje kart bibliotecznych:
- karta wydawana pracownikom, emerytowanym pracownikom i studentom wszystkich typów studiów UKW lub elektroniczna legitymacja studencka - uprawniająca do korzystania z czytelni i wypożyczalni,
- karta wydawana osobom spoza UKW - uprawniająca do korzystania ze zbiorów na miejscu,
- karta jednorazowa dla osób spoza UKW, które wyrażają chęć korzystania ze zbiorów na miejscu, nie częściej niż raz na pół roku oraz osób, którego danego dnia nie mogą wylegitymować się stałą kartą - uprawniająca do korzystania ze zbiorów na miejscu,
- karta Przyjaciela Biblioteki, bezpłatna, stała, wydawana na wniosek kierownika oddziału lub zasłużonym użytkownikom - uprawniająca do korzystania ze zbiorów na miejscu.